Three phase isolating transformer 400 V △ – 400 V Y + N